برترین و بزرگترین کارخانه قند و شکر در ایران

چتر حمایتی دولت بر سر تولیدات کشاورزی:

برترین تصفیه خانه شکر خام به شکر سفید در ایران شرکت تولیدی قند کرج میباشد