کارخانه قند کرج رکورد بالاترین کیفیت شکر در ایران و خاورمیانه