افشین معماری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
عبدالرضا پالیزدار
عضو موظف هیئت مدیره
رضا پهلوانی
مدیر حراست و بازرس ویژه
ساسان دشتستانی
مشاور مدیرعامل
مسعود شیخ
مدیر بازرگانی
آرش پرویزی
مدیرمالی
بهروز وثوقی
مدیر منابع انسانی
غلامرضا کبوته
مدیر پشتیبانی
وحید احمدیه
مدیر تولید
صفر رضایی
مدیر فنی
جواد مصباح
مدیر توسعه
مسعود هوشمند
مدیر کنترل کیفیت و انرژی