واحد حراست

حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف کامل به سازمان بسیار مورد اطمینان مدیرکل بوده و میبایست انصاف و عدالت و حق و حقوق همه را همانند یک دادستان بررسی نموده و سپس اجرا نماید.

مشاور مدیریت قند کرج و بازرس ویژه

مدیریت حراست و بازرس ویژه صندوق فرهنگیان

که لازم به تشکر از زحمات جناب آقای پهلوانی که شبانه روز وقت و فکر و ذکر خود را برای امنیت این مجموعه صرف نموده اند. با کمال تشکر و قدردانی از خداوند متعال آرزوی سلامت و تندرستی و موفقیت برای خود و خانواده محترمشان را خواهانیم .

مدیریت پشتیبانی

مدیریت بازرسی علیرضا برزویی