هداک و ضدکف

روغن هداک با فرمول شیمیایی ) NH4(S2O8پرسولفات آمونیوم
ضد کف یا آنتی فوم ( : )Anti Foamپارافین ، اسید اولیک ، اسید چرب
پایه شیمیایی : پلی دی متیل سیلوکسان
ماهیت یونی : نانیونیک
بر اساس نوع مصرف تقسیم بندی زیر را دارند :
– روغن های غیرقطبی : مواد معدنی و سیلیکون ها
– روغن های قطبی : الکل های چرب،اسیدهای چرب،الکیل آمین ها و
آلکیل آمیدها
– ذرات جامد ناسازگار با آب : سیلیس تصفیه شده – آلومینیوم اکساید و
پلی پروپیلن