ممیزی مصرف آب در کارخانه قند کرج بهوسیله فناوری پینچ جهت کاهش حجم پساب

صنعت قند ایران با حدود 110 سال از تاثیرگذارترین صنایع بر اقتصاد کشور و از پرمصرفترین صنایع از منظر مصرف آب هستند. بالا بودن میزان مصرف آب در صنعت قند و نیاز به ایجاد الگویی جهت ممیزی آب در صنایع مختلف کشور بخصوص در صنایع غذایی، اهمیت ممیزی و کاهش مصرف آب را در صنعت قند نمایان میسازد. در سالهای اخیر، روش نوین آنالیز و طراحی پینچ از اواسط دهه 1990 بهعنوان یک روش سیستماتیک برای آنالیز، طراحی و بازسازی بهینه شبکههای مصرفکننده آب تازه و تولید پساب و درنتیجه کاهش هزینهها خصوصا در صنایع فرآیندی مطرحشده است که در این مقاله به آن توجه شده است. همچنین ممیزی آب کارخانه قند کرج بر اساس دستورالعمل بینالمللی ممیزی و کاهش آلایندهها و پسماندهای صنعتی که توسط دفتر صنعت و محیطزیست برنامه محیطزیست ملل متحد ) NUEP/IEO و سازمان توسعه ملل متحد UNIDO تدوینشده ،انجام گرفته است. بر این مبنا میتوان میزان مصرف آب تازه در کارخانه قند کرج در دوران بهرهبرداری چغندر به ازای 800 تن چغندر مصرفی را از 2806 مترمکعب در روز را با به 480 مترمکعب در روز به میزان بیش از 82 درصد کاهش داد. این کاهش علاوه بر کنترل آب تازه مصرفی موجب کاهش پساب خروجی کارخانه در عملیات تصفیه فاضلاب از 1287 مترمکعب در روز به 433 ترمکعب در روز به میزان بیش از 66 درصد کاهش داد.