تولیدی قند کرج

كارخانه قند كرج

تولیدی قند کرج
كارخانه قند كرج در سال 1311 با ظرفيت مصرف 350 تن چغندر در روز شروع بكار نموده و طي دو مرحله افزايش ظرفيت، نهايتا در سال 1348 ظرفيت كارخانه را به 1100 تن جغندر در روز افزايش داده و اين روند تا سال 1377 ادامه پيدا نمود. در سال 1378 مديريت كارخانه بعللي از قبيل كاهش شديد سطح كشت چغندر در استان، توسعه شهر كرج و قرار گرفتن كارخانه در منطقه مسكوني و مشكلات زيست محيطي حاصل ازمصرف چغندر ناگزير به تغيير ساختار توليد از كارخانه چغندري به كارخانه تصفيه اي گرديده و تصفيه شكر خام به شكر سفيد را با ظرفيت روزانه مصرف 250 تن شكر خام آغاز و موفق گرديده است با اصلاحات تدريجي، ظرفيت عملي كارخانه را به 400 تن شكر خام در روز، افزايش دهد.