برترین تولید کننده شکر

سمینارهای داخلی و بین المللی کارخانجات داخلی و بین المللی قند و شکر در ایران

سمینارهای داخلی و بین المللی
آگهي بيست و نهمين سمينار كارخانه هاي قند و شكر ايران بيست و نهمين دوره سمينارهاي سالانه كارخانه هاي قندوشكر ايران به مدت سه روز از روز سه شنبه اول خرداد لغايت پنجشنبه سوم خرداد ماه 1386(22-24 Mai 2007) در محل تالار گردهمايي شكر مركزبررسي وتحقيق وآموزش صنايع قند ايران در شهر مشهد كيلومتر 10 جاده مشهد – فريمان بعداز پل هوايي طرق برگزار خواهد شد. بدينوسيله از مديران وكارشناسان و دوستداران صنعت قند دعوت ميگردد به موقع نسبت به ثبت نام اقدام فرمايند.

هزينه ثبت نام درسمينار:

كارشناسان كارخانجات قند عضو مركز 000 800 ريال

كارشناسان كارخانجات قند غيرعضو مركز 000 1200 ريال

افراد شركت كننده از سايرشركتها وكارخانجات ونمايندگي هاي شركتهاي خارجي 000 3000ريال

دانشجويان واساتيد دانشگاهها ومحققان مراكز تحقيقاتي مرتبط با صنعت قند 000 500 ريال

هزينه هاي فوق شامل اقلام اهدايي، پذيرايي وناهار درسه روز برگزاري سمينار مي باشد.

علاقمندان به تشكيل غرفه درنمايشگاه جنب سمينار نيز مي توانند بااطلاع قبلي براي انتخاب محل استقرار پانل ، غرفه يامحل الصاق عكس وپوستر بادفتر مركزبررسي وتحقيق وآموزش صنايع قندايران تماس حاصل نمايند. هزينه خدمات فوق پس از تعيين نوع وفضاي مورد نياز تعيين مي شود. مهلت ثبت نام جهت شركت درسمينار ونمايشگاه حداكثر تا تاريخ15/02/1386 ميباشد. افرادي كه مقالات ارسالي آنان توسط هيات رسيدگي به مقالات مورد تاييد واقع ودر سمينار مطرح شود از پرداخت وروديه معاف خواهندبود. براي ساير مقالات كه به صورت پوستر ارائه شوند نيز جوايز مناسبي درنظر گرفته خواهد شد.

لازم است اصل مقالات به همراه ديسكت مربوطه حداكثر تا تاريخ 25/12/1385 به مركز ارسال گردد.

از علاقمندان تقاضا مي شود درصورت تمايل فرم اعلام آمادگي شركت درسمينار راتكميل وهمراه قبض پرداخت وروديه به شماره حساب 16580 بانك تجارت شعبه طرق (كد 4120) به آدرس مركزبررسي وتحقيق وآموزش صنايع قند ايران – صندوق پستي 5536-91375 مشهد پست ويا تصوير آنرا از طريق دورنگار شماره 3920885-0511 ارسال فرمايند تاكارت ورود به جلسه براي ايشان صادر گردد. به تقاضاهاي فاقد رسيد بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد. كساني كه براي اقامت درمشهد نياز به هتل دارند با بخش اداري مركز آقاي نوروزيان ( تلفن 3920855- 0511) هماهنگي لازم را انجام دهند . بديهي است هزينه اقامت در مشهد به عهده شركت كنندگان محترم مي باشد.فرم ثبت نام

فراخوان مقاله

بيست ونهمين دوره سمينارهاي سالانه كارخانه هاي قند وشكر ايران در روزهاي سه شنبه اول لغايت پنج شنبه سوم خرداد ماه 1386 در محل تالار گردهمائي شكر مركز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران در مشهد برگزار خواهد شد. بدينوسيله از مديران، متخصصان وكارشناسان علاقمند به ارائه مقاله در اين سمينار دعوت مي شود مقاله هاي خود را در زمينه مسائل و موضوعات زير تهيه نمايند:

·بخش عمومي:

1- لزوم اتخاذ سياستهاي تعرفه اي مناسب براي واردات شكر

2- لزوم تغيير نگرش سياستگذاران وباور اهميت صنايع قند توسط برنامه ريزان و دولتمردان

3- مشكلات مالي كارخانه هاي قند وشكر به دليل عدم عقد به موقع قرارداد فروش يا عدم فروش به موقع محصول

4- مسائل اقتصادي و اجتماعي شكر

5– زمينه هاي فرهنگي لازم جهت رقابتي كردن توليد

6- لزوم استفاده از نيروهاي مختصص جوان، خلاق ،كارآمد و ريسك پذير در صنايع قند كشور

7- مشكل واردات شكر بدون برنامه ريزي صحيح

8- قوانين و مقررات حاكم برصنعت قند

9- ساختار سازماني ومديريتي كلان صنعت قند ولزوم مهندسي مجدد آن

10-جايگاه صنعت قند در اقتصاد كشور (بررسي مقايسه اي)

11- مسائل محيط زيست در صنعت قند

12- تحولات اخير اروپا و آثار آن در قيمت جهاني شكر

·بخش نهاده هاي كشاورزي:

1-لزوم حمايت و توجه بيشتر به مكانيزاسيون به منظور بهبود كيفي وكمي توليد چغندرقند ونيشكر

2- لزوم توجه به عوامل موثر بركيفيت در خريد چغندرقند

3- نظام هاي بهره برداري در توليد چغندرقند ونيشكر

4- نقش برنامه ريزي منابع ونهاده ها در جهت افزايش نرخ بهره وري در توليد نيشكر وچغندرقند

5- تاثيرات فناوريهاي نو (بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و IT) دركشاورزي و توليد نيشكر و چغندرقند

6- اثرات كيفي سموم مصرفي در كشت چغندرقند ونيشكر

7- اهميت برنامه ريزي ومرزبندي محدوده كارخانه هاي قند براي جلوگيري از گسترش آفات وبيماريها

8- اهميت برداشت صحيح چغندر وسيلوكردن در مزرعه وكارخانه

9-فاكتورهاي موثر در افزايش توليد چغندرقند و نيشكر در هكتار

10- فاكتورهاي موثر زراعي جهت بهبود خلوص شربت خام چغندرقند وتاثير آن در استحصال شكر در كارخانه

11- اهميت كنترل امراض در توليد چغندرقند بخصوص ريزومانيا و ريزوكتونيا

12- اهميت عمليات بهزراعي در توليد چغندرقند (آماده كردن زمين – زمان كشت – آبياري – داشت و برداشت)

13- مصرف خاك كربناته واثرات آن در اصلاح بافت خاك كشاورزي اراضي شني

14- كنترل وآناليز خاك مزارع ودستورالعمل استفاده از كود مناسب

15- آثار اقتصادي ، اجتماعي؛ فرهنگي وتكميل طرحهاي زراعي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در خوزستان

·بخش تكنولوژي وصنعت:

1- ضرورت بكارگيري مهندس مشاور در طرحهاي توسعه

2- استفاده از فناوري جديد در برنامه هاي توسعه

3- ظرفيت و امكانات استانهاي كشور در جهت توسعه صنايع قند

4- فناوري وتكنولوژي نوين در صنعت قندوشكر

5- خوردگي در صنعت وراههاي مقابله با آن

6- چگونگي مصرف سوخت، آب وانرژي وبهينه سازي آن

7- رعايت روشهاي ايمني در كارخانجات قند وعلل حوادث پيش آمده در كارخانجات در بهره برداري سال 1385

8- توليد فرآورده هاي جنبي ملاس (قندگيري – خميرمايه – اسيد سيتريك – الكل – اتيلن – استن و اترو…)

9-لزوم ايجاد تنوع و بسته بندي مناسب محصول جهت مصارف سبد خانواده

10- توليد قند مايع براي مصرف فراگير در صنايع غذائي

11- پروسه توليد شكر اورگانيك و شكر قهوه اي

12-اهميت صنايع جانبي وفرآورده هاي جنبي در صنعت قند

13- همسان سازي آزمايشات كنترل كيفي كارخانجات قند كشور ونتايج آن

14- حراست و ايمني در صنعت قند و جلوگيري از حوادث ناگوار

15- چگونگي استقرارسيستم مديريت زيست محيطي
ISO 14000 درصنايع قند

16- نقش پارامترهاي كيفي شكرخام در تصفيه وتوليد شكر سفيد

17-استفاده از فن آوري جديد ونرم افزارهاي موجود در برنامه هاي توسعه و بهينه سازي صنايع قنداز علاقمندان درخواست مي شود سه نسخه از اصل مقاله خود را همراه با ديسكت و فرم پر شده اعلام آمادگي شركت در سمينار حداكثر تا 25 اسفند ماه 1385 به دفتر مركز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند – مشهد- صندوق پستي 5563- 91375 ارسال فرمايند.مقالات رسيده در صورت قبول هيأت علمي براي سخنراني در سمينار و يا تهيه پوستر انتخاب خواهد شد و براي مقالات انتخاب شده جوايزي در نظر گرفته ميشود .فرزانگاني كه مقاله آنها براي ايراد سخنراني مورد تأييد و پذيرش قرار گرفته باشد از پرداخت هزينه معاف خواهند بودشرايط ارسال و پذيرش مقاله

1-مقاله قبلا در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد.

2- صفحه اول مقاله بايد شامل بخش هاي زير باشد:

2-1-عنوان مقاله

2-2-نام نويسندگان مقاله به ترتيب نام ونام خانوادگي (نام ارائه دهنده مقاله با ستاره درقسمت بالا وسمت چپ آنها مشخص گردد.)

3-2- آدرس نويسندگان (شامل آدرس. تلفن و Email)

4- 2-چكيده به زبان فارسي

5-2- واژه هاي كليدي

3- صفحه دوم به بعد شامل قسمت هاي زير باشد:

3-1- مقدمه

3-2- متن اصلي مقاله

3-3- مراجع (مراجع درمتن مقاله با شماره ارجاع داده شود ومشخصات كامل آنها در بخش مزبور ذكر گردد.) مثال :

1-Nelson,G.J.(1998) Dietary fat, Trans Fatty Acids and Risk of Coronary Heart Disease, Nutr.Rev.56(8):250-252.

2- بهرام. م. (1377) تكنولوژي فرآورش غذا ( اصول وكاربرد) مركز نشر دانشگاهي . تهران

روش تايپ مقالات

1-مقاله با استفاده از نرم افزار word 2000 در محيط windows parsa99 يا XP در حداكثر شش صفحه A4 شامل شكل ها وجدول ها تايپ شود. سه نسخه از مقاله با كيفيت پرينت ليزري به همراه CD و ساير مدارك لازم به آدرس دبيرخانه سمينار ارسال شود.

2- حاشيه از سمت بالا براي صفحه اول 5/4 سانتيمتر و براي ساير صفحات 3 سانتيمتر. براي همه صفحات حاشيه براي بخش پايين 3 سانتيمتر واز سمت چپ مقاله هريك 5/2 سانتيمتر

3- فاصله خطوط Single

4- عنوان مقاله با قلم نازنين 16 پررنگ

((Times New Roman Bold 14

5- نام نويسندگان با قلم نازنين 12 پررنگ

((Times New Roman Bold 10

وآدرس نويسندگان مقاله با قلم نازنين 10

((Times New Roman Bold 8

هريك در خطي جداگانه ودر بخش زيرين عنوان مقاله قرار گيرد. در صورتي كه نويسندگان از محل هاي متفاوت باشند ضمن مشخص كردن نام نويسندگان با شماره، آدرس محل نيز ذكر شود.