برترین و بزرگترین کارخانه قند و شکر در ایران

خط مشی سیستم یکپارچه مدیریت

شركت تولیدی قند کرج درقالب نظام مديريت راهبردي و به منظور طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت و ايجاد شفافيت براي کارکنان، مشتريان و بمنظور ايجاد هدف گذاري مناسب و جهت گيري مشترك در سازمان، خط مشي سيستم يكپارچه مديريت خود را بصورت ذیل و به شكل صريح و شفاف بيان مي نمايد. اين خط مشي متناسب با مقاصد سازمان تدوين گرديده و نسبت به تأمين الــزامات سيـستم مديريت يكپارچه، رعايت قوانين و مقررات و رضايت مشتری تعهد ايجاد مي نمايد. ضمناً كليه كاركنان سازمان ضمن آگاهي كامل از مفاد خط مشي، خود را ملزم به درك و متعهد به اجراي آن مي دانند :
1. افزايش سطح رضايت مشتريان و تقويت ارتباط دو سويه با بهره گيري از اطلاع رساني صحيح و روشن .
2. افزايش مستمر بهره وري سازمان.
3. بهبود سطح كيفي محصولات سازمان .
4. توسعه و توانمند سازی نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان و تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش، مهارت، تخصص، ميزان مشاركت، نوآوري، انگيزش و رضايت مندي كاركنان
5. اعتقاد به دائمي بودن پيشرفت و تلاش براي بهبود مستمر فردي و سازماني .
6. جلوگیری از آلودگی محیط زیست از طریق پیاده سازی برنامه های توسعه زیست محیطی همچون توسعه فضاي سبز.
7. بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت کارکنان و تلاش در جهت جلوگیری از صدمات، آسیب و یا بیماری شغلی برای کلیه افرادی که تحت کنترل و نظارت سازمان فعالیت می نمایند.
8. استفاده بهينه از منابع با استفاده از مديريت انرژي، مديريت ضايعات و مديريت هزينه ها و …
9. تبعيت از الزامات قانوني مرتبط با محصول، محيط زيست، ايمني و بهداشت حرفه اي و ساير الزامات.