بازدید-مهندس-کامکار-از-قدیمی-ترین-و-بزرگترین-کارخانه-تولید-قند-و-شکر-در-کشور

تولیدی قند کرج

کارخانه قند کرج در سال 1311 با ظرفیت مصرف 350 تن چغندر در روز شروع بکار نموده و طی دو مرحله افزایش ظرفیت، نهایتا در سال 1348 ظرفیت کارخانه را به 1100 تن جغندر در روز افزایش داده و این روند تا سال 1377 ادامه پیدا نمود.
در سال 1378 مدیریت کارخانه به دلایلی از قبیل کاهش شدید سطح کشت چغندر در استان، توسعه شهر کرج و قرار گرفتن کارخانه در منطقه مسکونی و مشکلات زیست محیطی حاصل ازمصرف چغندر ناگزیر به تغییر ساختار تولید از کارخانه
چغندری به کارخانه تصفیه ای گردیده و تصفیه شکر خام به شکر سفید را با ظرفیت روزانه مصرف 250 تن شکر خام آغاز و موفق گردیده است با اصلاحات تدریجی، ظرفیت عملی کارخانه را به 400 تن شکر خام در روز، افزایش دهد.